( สำเนา )
ประกาศ กรมสุขภาพจิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต เรื่อง สอบราคาเช่ารถตู้โดยสาร ขนาด ๑๕ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลล์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ๑. บริษัทที.อี.เค.อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น จำกัด
               ๒. บริษัท พีพีเอสแอดไวเซอร์ออโต้ จำกัด
               ๓. บริษัท มังกี้ แคปปิตอล
               ๔. บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นางเอ็นดู วิเรปะนะ)
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ดลทยา สุริยนต์)  
นักจัดการงานทั่วไป  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 โดย นาง เอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ