( สำเนา )
ประกาศ กรมสุขภาพจิต
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
             กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  พื้นที่ประมาณ ๕๒ ไร่
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา  และมีประสบการณ์ในการทำงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                     ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่เป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                     ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๗. ผู้เสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                            กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ

 

                            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๒ อาคารพัสดุและคลังยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๗๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 

                            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๒ อาคารพัสดุและคลังยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๗๐ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.galya.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๔๑-๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๑๒๙ ในวันและเวลาราชการ

                                การขอรับเอกสารต้องแสดงหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และสำเนา ภ.พ.๒๐ หรือเอกสารที่แสดงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้ขอรับเอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง เอ็นดู วิเรปะนะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 โดย นาง เอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2559