คลินิคแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์