คลินิกแพทยแผนไทยและแพทย์ทางเลือกสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
สิทธิการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
คลินิคแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์