ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Primary tabs

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิกฤตสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร