หลักเกณฑ์และอัตราเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

Primary tabs

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีความถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมการวิจัยและธำรงไว้ซื่องเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

หรือเลือกดาวน์โหลดแต่ละไฟล์ได้จากด้านล่าง