ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์