สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

New Normal @ Galya Ragarindra Insitute

“นิว นอร์มอล” (New Normal) ความปกติในรูปแบบใหม่ จากช่วงยุคโควิด-19
อาทิ การลดการสัมผัสระหว่างบุคคลและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้เกิดนิว นอร์มอล ในการใช้ชีวิต

#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #กรมสุขภาพจิต #COVID19

ลิงค์หน่วยงาน

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ :: ประชาสัมพันธ์ ::
:: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ::

ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

คณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ จังหวัดการญจนบุรี

ทีม EOC MCATT ร่วมกับกลุ่มภารกิจเครือข่าย จัดกิจกรรม “พี่ตู้เติมสุข น้องถุงสุขใจ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจ ให้กับประชาชน ปลอดภัยจาก COVID-19”

หน่วยงาน หน่วยงานบริการ / หน่วยงานภายใน

หน่วยงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต