ข่าว ข่าวกิจกรรม


ตรวจราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2020-07-09 16:26:41

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ..

ประเมินรางวัลจากคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ.2563
2020-07-05 07:43:55

ประเมินรางวัลจากคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ.2563

ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิต จังหวัดเพชรบุรี
2020-06-30 08:32:11

คณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
2020-06-30 08:00:05

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ จังหวัดการญจนบุรี

ประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal)
2020-06-29 15:17:11

ประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal)

กิจกรรม “พี่ตู้เติมสุข น้องถุงสุขใจ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง
2020-06-26 11:59:35

ทีม EOC MCATT ร่วมกับกลุ่มภารกิจเครือข่าย จัดกิจกรรม “พี่ตู้เติมสุข น้องถุงสุขใจ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจ ให้กับประชาชน ปลอดภัยจาก COVID-19”

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช
2020-06-26 11:57:41

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช

ประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านนิติิจิตเวชและงานสุขภาพจิตในเรือนจำ
2020-06-26 11:53:58

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านนิติิจิตเวชและงานสุขภาพจิตในเรือนจำ

ตรวจเยี่ยม Medication management System
2020-06-24 08:45:39

แพทย์หญิงปวิตรา มงคลเนาวรัตน์ ประธานทีมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Medication management System

การตรวจรับอุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อการผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น (Snoezelen)
2020-06-20 10:52:30

แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน หัวหน้างานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการตรวจรับอุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2020-06-20 10:28:58

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำงานการส่งยาไปรษณีย์และรับยาเดิม จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการบริการยาไปรษณีย์
2020-06-18 09:12:10

คณะทำงานการส่งยาไปรษณีย์และรับยาเดิม จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการบริการยาไปรษณีย์ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการบริการยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยนอก

งานบริการโรคซึมเศร้าซ้อมใช้เครื่องมือ TMS เพื่อเตรียมเปิดให้บริการ
2020-06-18 09:15:14

งานบริการโรคซึมเศร้าซ้อมใช้เครื่องมือ TMS เพื่อเตรียมเปิดให้บริการ

คุณพรสรรฐ แต้มคงคา บริษัทไทยกลูโคส จำกัด ร่วมกับสโมสรไลออนส์ฯ ร่วมบริจาคห้องตรวจเชื้อ
2020-06-15 11:40:07

บริษัทไทยกลูโคส จำกัด ร่วมกับสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี สโมสรไลออนส์วังใหม่ สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ และชมรมกอล์ฟวิลล่ารอแยล ร่วมบริจาคห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Cabinet)

การประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2020-06-08 08:04:31

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุทธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2020-06-11 11:34:08

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

NEW NORMAL @ GALYA RAJANAGARINDRA INSTITUTE
2020-06-15 08:37:52

ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (NEW NORMAL MEDICAL SERVICE) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่.....

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563
2020-06-11 12:45:14

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตาม การดำเนินงานยาไปรษณีย์
2020-06-11 11:33:39

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตาม การดำเนินงานยาไปรษณีย์

ร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
2020-06-11 11:35:49

ร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19 (COVID - 19)
2020-06-11 11:36:05

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19

การนำเสนอ เรื่องการชำระเงินผ่าน QR code , Bill payment และ TAX invoice จากทีมงานธนาคารกสิกรไทย
2020-06-11 11:40:50

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมฟัง การนำเสนอจากทีมงานธนาคารกสิกรไทย เรื่องการชำระเงินผ่าน QR code , Bill payment และ TAX

การฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-06-11 11:41:21

อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมายนโยบายการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี

สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ นำแพลทฟอร์ม หรือ QR Code
2020-06-11 11:41:44

สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ นำแพลทฟอร์ม หรือ QR Code "ไทยชนะ" เพื่อการติดตามตัว หากพบมีผู้ใช้บริการติดโรคโควิด-19..

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบปรับปรุง
การให้บริการแบบวิถีใหม่ (New Normal)
2020-06-11 11:42:49

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออกแบบปรับปรุง การให้บริการแบบวิถีใหม่ (New Normal)

จำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality)
2020-06-11 11:42:59

จำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) สำหรับนำมาใช้บำบัด

ลงพื้นที่ให้ความรู้ และเยียวยาจิตใจเคสหลังรับการรักษาโรคโควิด 19
2020-06-11 11:43:07

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน และโรงพยาบาลบางเลน ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 การเฝ้าระวั

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำอาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ มาใส่ตู้กัลยาณ์เติมสุข
2020-06-11 11:44:12

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำอาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ มาใส่ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทาน อุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์
2020-06-11 11:44:42

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมร

ปิดการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ “นิติจิตเวชศาสตร์” สำหรับแพทย์ประจำบ้าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
2020-06-11 11:45:19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการปิดการอบรม “นิติจิตเวชศาสตร์” สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ประชุมภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาคโรคโควิด (COVID - 19) ในเขตสุขภาพที่ 5
2020-06-11 11:45:31

ประชุมภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาคโรคโควิด (COVID - 19) ในเขตสุขภาพที่ 5

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5
2020-06-11 11:45:41

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน

บริการตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ผ่านระบบ tele-psychiatry
2020-06-11 11:45:51

บริการตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ผ่านระบบ tele-psychiatry

บริษัท บีนฟอร์ จำกัด สาธิตการใข้งานกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ
2020-06-11 11:48:14

บริษัท บีนฟอร์ จำกัด สาธิตการใข้งานกล้องตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์ COVID-19

เยี่ยมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
2020-06-11 11:48:04

สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-06-11 11:47:54

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-06-11 11:47:41

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานระบบจัดยาล่วงหน้า / ยาไปรษณีย์
2020-06-11 11:47:32

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานระบบจัดยาล่วงหน้า / ยาไปรษณีย์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้
2020-06-11 11:50:40

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

ประชุมติดตามผลการปรับบริการผู้ป่วยจิตเวช IPD
2020-06-11 11:47:11

ประชุมติดตามผลการปรับบริการผู้ป่วยจิตเวช IPD / ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปในward แรกรับ (quarantine ward) / ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยใน cohort

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาระยะไกล
2020-06-11 11:46:58

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาระยะไกล

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ลงเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด-19
2020-06-11 11:46:49

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ลงเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด - 19 พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและวางแผนการดูแลผู้เข้ารับการกักตัว

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-06-11 11:46:35

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ #ขอบคุณที่ร่วมสู้ไปด้วยกัน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
2020-06-11 12:36:07

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele - OPD
2020-06-11 12:36:17

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele - OPD

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยระบบ Tele-OPD เริ่มบริการ 13 เมษายน 2563
2020-06-11 12:38:31

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยระบบ Tele-OPD เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
2020-06-11 12:39:14

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ #สู้ไปด้วยกันก้าวไปด้วยกัน #คนไทยใจดี

ประชุมเพื่อปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ
2020-06-11 12:40:31

ประชุมเพื่อปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ

ประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Top Exercise) ในการรับผู้ป่วยโควิด - 19 เข้ามารักษาในหอผู้ป่วย
2020-06-11 12:41:08

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Top Exercise) ในการรับผู้ป่วยโควิด - 19 เข้ามารักษาในหอผู้ป่วย Cohort ward ------------------------

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
2020-06-11 12:41:24

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาค

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยโรค COVID-19
2020-06-11 12:41:55

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยโรค COVID-19 (Cohort ward) ณ หอผู้ป่วยใน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมรับมือภัย COVID-19
2020-06-11 12:42:02

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์พร้อมรับมือภัย COVID-19

ทีมงานจิตอาสาของสถาบันฯ ให้บริการสอบถามข้อมูลการส่งยาทางไปรษณีย์
2020-06-11 12:42:11

ทีมงานจิตอาสาของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการสอบถามข้อมูลการส่งยาทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และ Line

ปรับขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก
3/31/20 06:37 PM

รับขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก โดยมีการคัดกรอง วัดไข้ จัดโซนที่นั่งรอด้านนอกก่อนเข้าอาคาร และให้ผู้รับบริการนั่งเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือ ภัยโควิด ทำสื่อ ขอเชิญร่วมบริจาค Face Shield
2020-06-11 12:47:14

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือ ภัยโควิด ทำสื่อ ขอเชิญร่วมบริจาค Face Shield

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือภัยโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อ
2020-06-11 12:47:34

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพิ่มความปลอดภัยสู้ภัย COVID-19 โดยได้มีการพ้นยาฆ่าเชื้อในตึกผู้ป่วย...

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านช่องทางระบบ ZOOM VDO Conference
2020-06-11 12:47:44

นายแพทย์ศรุตพันธ์ุ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านช่องทางระบบ ZOOM VDO Conference

อธิบดีกรมสุชภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัด Cohort ward
2020-06-11 12:48:06

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุชภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัด Cohort ward

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ ผู้สือข่าวจากไทยรัฐ TV 32
2020-06-11 12:48:16

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ ผู้สือข่าวจากไทยรัฐ TV 32

ร่วมประชุม กับ กบบส. เรื่อง การจัด Cohort ward เพื่อเตรียม รับมือ กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
2020-06-11 13:14:02

ร่วมประชุม กับ กบบส. เรื่อง การจัด Cohort ward เพื่อเตรียม รับมือ กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

กลุ่มงาน IT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดเตรียม อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยนอก..
2020-06-11 13:14:14

กลุ่มงาน IT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดเตรียม อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยนอก..

ตึกนิติภัทร์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำร่องทดลอง การใช้ระบบ IPD Paperless
2020-06-11 13:14:23

การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช (ตึกนิติภัทร) การนำร่องทดลอง การใช้ระบบ IPD Paperless

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับสหวิชาชีพ..
2020-06-11 13:14:32

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับสหวิชาชีพฯ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

จัดอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับประชุมออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส....
3/17/20 05:26 PM

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันกลัยาณ์่ราชนครินทร์จัดอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับประชุมออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส....

กิจกรรม RM round
2020-06-11 13:15:45

ทีมคณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมโดยหัวหน้าทีมทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ จัดกิจกรรม RM round " สือสาร น้อมรับฟัง ร่วมทาง ให้เวลา พี่น้อง....

อบรมทักษะการดูแลและการประเมินอาการผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่ายจิตเวชสูงอายุ
2020-06-11 13:15:57

อบรมทักษะการดูแลและการประเมินอาการผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่ายจิตเวชสูงอายุ

อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
3/12/2020 22:32

อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

มาตราการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIT 2019)สำหรับผู้มาติดต่อราชการ
3/12/2020 22:32

มาตราการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIT 2019)สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

การทำลายพิล์มเอกชเรย์ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
3/12/2020 22:32

การทำลายพิล์มเอกชเรย์ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ
3/12/2020 22:32

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ

โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต ปีงบ 2563
3/12/2020 22:32

โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต ปีงบ 2563

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดอบรมความเสี่ยงให้กับบุคลากรใหม
3/12/2020 22:32

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดอบรมให้กับบุคลากรใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและสร้างความเข้าใจในรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประชุมการทำแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5/13/20 01:34 PM

ประชุมการทำแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ
2020-06-11 13:24:18

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอา

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สําหรับผู้ป่วยใน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2562
2020-06-11 13:19:43

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร "โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต" ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลกระทุ่มล้ม
2020-06-11 13:19:51

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยคณะลงตรวจราชการ ..

กิจกรรม RM round ที่กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
2020-06-11 13:20:00

คณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมโดยแพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย เป็นหัวหน้าทีมคณะกรรมการความเสี่ยงจัดกิจกรรม RM round " ฟังหัวใจคนทำงาน จิตประสาน องค์กร

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5
2020-06-11 13:20:10

กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว (PCC,Primary Care Cluster)

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต”
2020-06-11 13:20:21

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน นำข้าราชกา แและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

วางแผนออกแบบระบบนำร่องการใช้ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะตรวจจับแยกแยะใบหน้าและพฤติกรรม ด้วย AI
2020-06-11 13:20:32

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีนายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับทีมบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เข้าสำวจพื้นที่

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบรมพัฒนาจิตเพื่อออกแบบชีวิตก่อนลมหายใจสุดท้าย
2020-06-11 13:18:19

ชมรมจริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมพัฒนาจิตเพื่อออกแบบ ชีวิตก่อนลมหายใจสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย

โครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5
2020-06-11 13:18:38

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น ครั้งที่ 5
2020-06-11 13:18:50

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานจ้างก่อสร้างอาคาร