หน้าหลัก > รายละเอียด

สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง (ag)


หมายเหตุ :    ประกาศล่าสุด I ประกาศ

ประกาศเมื่อ

 :: 2563 :: เรื่อง

27/05/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารนวดแผนจีน จำนวน 1 งาน
27/05/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียนรถ ฆษ 8719 จำนวน 1 งาน
20/05/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2563
20//05/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานพยาบาลตึกนารีนาถ จำนวน 1 งาน
18/05/2563    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานหัวหน้าโภชนาการ จำนวน 1 งาน
18/05/2563    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานหัวหน้าโภชนาการ จำวนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18/05/2563    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำวนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2563    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
14/05/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการศึกษา (โครงการ) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
14/05/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
12/05/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2)
12/05/2563    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
12/05/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ คลีนิคแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2)
12/05/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ คลีนิคแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
30/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายภายในสถาบันกัลยาณ์รายนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
30/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยในติติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น และหอผู้ป่วยอ่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น และหอผู้ป่วยอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)  
29/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
29/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
29/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
29/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
29/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
29/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)  
28/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
28/04/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Rel Time) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e=bidding)  
28/04/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
27/04/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
27/04/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคุรภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
22/04/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารผู้ป่วยนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ขั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
22/04/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซือวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
22/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
22/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <  
20/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารผู้ป่วยในติติจิตเวชและยาเสพติดหลังที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
16/04/2563     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
02/04/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
02/04/2563    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและและวิทยุ รายการหลอดไฟฟ้าไฮเบย์ จำนวน 8 ชุด
31/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมโซฟา คลินิกพิเศษเฉพาะทาง 3 ชุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ที่นอนฟองน้ำ /หมอน)
29/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ออ่านฟิล์มโดยรังสีแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดเก็บแฟ้มผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร รายการหญ้านวลน้อย จำนวน 700 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ชนิดต่อเนื่อง) จำนวน 40,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 10,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการทรายขี้เป็ด จำนวน 20 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หัองนอน 4/12 และ ห้องนอน 4/8 ตึกนารีนาถจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้ม้านั่ง จำนวน 28 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(คงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกุญแจคล้องมาสเตอร์คีย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย เคลือบสารด้านจุลชีพขนาดกลาง จำนาวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
18/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟองอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเทคอนกรีดหน้าอาคารโภชนาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ เครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง ขาด 2 นิ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักแพทย์ อาคารแผนจีน ชัน 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานพยาบาล ชั้น 2 ตึกนายแพทย์ยรรยง โพธารามิก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ เครื่องเติมอากาศ 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ เครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ เครื่องเติมอากาศ 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักแพทย์ อาคารแผนจีน ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ ห้องงานเทคโนเลยีสารสนเทศ ตึกอำนวยการ ขั้น 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้งอทำงานพยาบาล ชั้น 2 ตึกนายแพทย์ ยรรยง โพธารามิก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน 20,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
03/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
03/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/03/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน 20,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
02/03/2563   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษแฟกซ์ความร้อน จำนวน 150 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ตเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (คงคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ตึกม้ชฌิมา ห้องนอน 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน ลข 6633 กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/2563  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ