หน้าหลัก > รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะ (bd)หมายเหตุ :     ประกาศล่าสุด I   ประกาศ

มิถุนายน

 
26/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั้ง จำนวน  2 คัน(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสัญญาณภาพและเสียงในห้องประชุมอาคารนิติจิตเวชและยาเสตติด หลังที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน วัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) บริเวณพื้นที่บ้านพัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(คงคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังตึกนิติรักษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน  11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16/06/2563   ประการผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อย้าย เดินสายสัญญาณ ติดตั้งกล้องวงจรปิดและเดินสายระบบสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 งาน 
12/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
09/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
09/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
08/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวอลเปเปอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างเปิด-ปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เต็นท์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้ด้วยภาพเคลือนไหว แบบสามมิติ (Broadcast AR including LED screeen and audio system for augumented Realily) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือและวารสาร จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เต็นท์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างเปิด-ปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม

 
26/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(คงคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองครุฑน้ำตาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ ถ่านชาร์จ 3 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ แผ่นรองกันลื่น 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียนรถ ฆษ 5719 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารนวดแผนจีน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานะหานะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานพยาบาลตึกนารีนาถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบานงานครัว(คงคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานหัวหน้าโภชนาการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา(โครงการ)  จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมษายน

 
24/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อร้าง(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ น๊อตเหล็ก จำนวน 200 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนสลิงประตูนอก ด้านลูกถ่วง ประตูลิฟท์ ตึกอำนวยการชั้น 3  จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด)จำนวน 1 รายการ ฟองน้ำ จำนวน 36 ชิ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ ท่อน้ำ จำนวน 200 ชิ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ เสากั้นทางเดิน  จำนวน 10 เสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Real Time) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพาวเวอร์ซัพพลายประตูคีย์การ์ด อาคารนิติจิตเวชและยาเสพติด ตึก 5/1 ชั้น 2 และชั้น 5 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับสำหรับผู้ป่วยจิตเวช (โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563   ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม

 
31/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟฟ้าไฮเบย์ จำนวน 8 ชุด
30/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องพยาบาลเวรตรวจการณ์ ตึกนิติรักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโซฟา คลินิกพิเศษเฉพาะทาง 3 ชุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำการพยาบาลชั้น 2 ตึกฟ้าใส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ที่นอนฟองน้ำ /หมอน)
27/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างต่ออายุการเช่าสัญญาระบบติดตามยานพาหนะแบบ online (GPS) โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการประแจ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(คงคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2