หน้าหลัก > รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR (tor)


หมายเหตุ :     ประกาศล่าสุด I  ประกาศ

วันที่ประกาศ

:: 2563 :: เรื่อง

15/06/2563    ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทั้งกะโหลกศีรษะและช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง
15/06/2563    ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทั้งกะโหลกศีรษะและช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง
15/06/2563    รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทั้งกะโหลกศีรษะและช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง
04/06/2563    ร่างเอกสาร รายการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/06/2563    ร่างประกาศ รายการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/06/2563    รายละเอียดคุณลักษณะรายการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน
28/05/2563   ร่างเอกสาร ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2563   ร่างประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/05/2563   รายละเอียดคุณลักษณะโครงการระบบงานบริการผู้ป่วย (Telepsychiatry)
27/05/2563   ร่างเอกสาร ประกวดราคาการจ้างระบบงานบริการผู้ป่วย (Telepsychiatry) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/05/2563   ร่างประกาศ ประกวดราคาการจ้างระบบงานบริการผู้ป่วย (Telepsychiatry) จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/05/2563   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 รายการ
27/05/2563   ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/05/2563   ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/05/2563   รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ (Broadcast AR including LED screen and audio system for Augumented Reality จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/05/2563   ร่างเอกสาร ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ (Broadcast AR including LED screen and audio system for Augumented Reality จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/05/2563   ร่างประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ (Broadcast AR including LED screen and audio system for Augumented Reality จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/03/2563   รายละเอียดคุณลักษณะ การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10/03/2563   ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563
10/03/2563   ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563
06/03/2563   รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/03/2563   ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/03/2563   ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/02/2563   รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Real Time) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/02/2563   ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Real Time) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/02/2563   ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Real Time) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/02/2562   รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/02/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/02/2562   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/01/2563   รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/01/2563   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/01/2563   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/01/2563   รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดก็บแฟ้มผู้ป่วยของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
29/01/2563   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดก็บแฟ้มผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/01/2563   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดก็บแฟ้มผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/01/2563   รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/01/2563   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/01/2563   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ

:: 2562 :: เรื่อง

27/12/2562   รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/12/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/12/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/12/2562   รายละเอียดคุณลักษณะซื้ออุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/12/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/12/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2562   รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2562   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04/12/2562   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04/12/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04/12/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/11/2562   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/11/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/11/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/11/2562   ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธาณูปโภค ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวตราคาอีเล็กทรอนิกส์
01/11/2562   ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01/11/2562   ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอี้เล็กทรอนิกส์
22/10/2562   รายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างเหมาระบบบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/10/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/10/2562   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2562   รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2562   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2562   รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
02/09/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2562   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/08/2562   ขอบเขตของงานจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/08/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/08/2562   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/08/2562   แบบรูปรายการอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/08/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/08/2562   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/08/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/08/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/08/2562   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/07/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28/05/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28/05/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28/05/2562   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/05/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดรนเพื่อการขนส่งอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/03/2562   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/03/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/03/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/01/2562   คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/01/2562   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17/01/2562   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17/01/2562   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17/01/2562   คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ

:: 2561 :: เรื่อง

30/10/2561   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/10/2561   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคสโนซีเลน (Advanture Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/10/2561   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05/10/2561   ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น ประจำปี 2562 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01/10/2561   TOR ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05/09/2561   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03/09/2561   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ชุดเครื่องนอนผู้ป่วย และชุดปฏิบัติการอื่นๆ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31/08/2561   ร่างประกาศประกวดการจ้างปรับปรุงสายสัญญาณเพื่อใช้ในการสื่อสารของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/08/2561   ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/08/2561   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/07/2561   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/07/2561   TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการระบบประสาทและสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/07/2561   TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/07/2561   TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ เครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/07/2561   TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/07/2561   TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/07/2561   TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด 2 เฟท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/07/2561   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์