หน้าหลัก > รายละเอียด

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (pm)


หมายเหตุ :    ประกาศล่าสุด I ประกาศ

วันที่ลง

:: 2563 :: รายการเอกสาร

19 มิ.ย. 2563   ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างระบบประตูคีย์การ์ดออนไลน์อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด จำนวน 1 งาน
20 พ.ค. 2563   ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทั้งกะโหลกศ๊รษะและช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง
20 พ.ค. 2563   ราคากลาง รายการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน
18 พ.ค. 2563  ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ
12 พ.ค. 2563  ราคากลางระบบงานบริการผู้ป่วย (Telepsychiatry) จำนวน 1 รายากร
23 มี.ค. 2563  ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13 มี.ค. 2563  ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
29 ม.ค. 2563   ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

วันที่ลง

:: 2562 :: รายการเอกสาร

25 พ.ย. 2562   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ อุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น จำนวน 1 รายการ
30 ส.ค. 2562   ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563
30 ส.ค. 2562   ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปี 2563
30 ส.ค. 2562   ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปึ 2563
29 ส.ค. 2562   ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
29 ส.ค. 2562   ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี 2563
7 ส.ค. 2562   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
27 มิ.ย. 2562   ราคากลางจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 6 รายการ
23 พ.ค. 2562   ราคากลางจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 10 รายการ
19 เม.ย. 2562   ราคากลางโดรนเพื่อการขนส่งอุปกรณ์
25 มี.ค. 2562   ราคากลางเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 4 เครื่อง
30 ม.ค. 2562   ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
16 ม.ค. 2562   ราคากลางซื้อเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 รายการ

วันที่ลง

:: 2561 :: รายการเอกสาร

5 ต.ค. 2561   ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น
4 ก.ย. 2561   ราคากลางจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี 2562
31 ส.ค. 2561   ราคากลางจัดซื้อเตียงผู้ป่วย
07 ส.ค. 2561   ราคากลางจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
15 ก.ค. 2561   ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
3 ก.ค. 2561   ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
4 เม.ย. 2561   ราคากลางจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
8 ก.พ. 2561   ราคากลางจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ลง

:: 2560 :: รายการเอกสาร

29 ธ.ค. 2560   ราคากลางจัดจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
22 ธ.ค. 2560   ราคากลางจัดจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
1 ธ.ค. 2560   ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 14 รายการ
22 พ.ย. 2560   ราคากลางจัดจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร
14 พ.ย. 2560   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
14 พ.ย. 2560   ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบ Inverter
31 ต.ค. 2560   ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
31 ต.ค. 2560   ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง
10 ต.ค. 2560   ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดวิเคราะห์โมเลกุลในเลือด
2 ต.ค. 2560   ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่
2 ต.ค. 2560   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทยฺ์ รายการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ
2 ต.ค. 2560   ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำงานบันทึกข้อมูล (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ประจำปี 2561
2 ต.ค. 2560   ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561
26 ก.ย. 2560   ราคากลางเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบริการ Cloud Service
22 ก.ย. 2560   ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำงานบันทึกข้อมูล
18 ก.ย. 2560   ราคาแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางท้องถิ่น
18 ก.ย. 2560   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
23 ส.ค. 2560   ราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด
21 ส.ค. 2560   ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม จำนวน 1,600 รีม
21 ส.ค. 2560   ราคากลางจัดจ้างถ่ายเอกสารกระดาษ A4 ปี 2561 จำนวน 2 รายการ
16 ส.ค. 2560   ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ปี 2561
16 ส.ค. 2560   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ปี 2561
4 ส.ค. 2560   ราคากลางจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ชุดเครื่องนอนผู้ป่วย ปี 2561
4 ส.ค. 2560   ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปี 2561
4 ส.ค. 2560   ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2561